فایل ضمیمه (سایز: 153KB فرمت: jpg)

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی  منصوب شد...

با صدور حکمی از سوی آقای حامد نوروزی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس ، آقای علی ضامن نجاتی به سمت سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت منصوب گردید.


چاپ