صفحه اصلی معرفی شرکت آمار و عملکرد اخبار و رویداد اطلاعیه ها خدمات مشترکین ارتباط با ما نقشه سایت
معاونین و مدیران شرکت

نام ونام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی فارس

-

Info@Farsidn.Co.Ir

علی دلیر مدیر عامل Delir@Farsidn.Co.Ir
محمد شادائی رئیس هیئت مدیره Info@Farsidn.Co.Ir

-------

قائم مقام و عضو هیئت مدیره

Delir@Farsidn.Co.Ir

نعمت اله مرتضوی

عضو هیئت مدیره

Info@Farsidn.Co.Ir

جواد عربلو

معاون بهره برداری

info@Farsidn.Co.Ir

افشین نیکبخت

مدیر آبیاری های جنوب فارس

info@Farsidn.Co.Ir

محمد زیرک باش

معاون فنی و اجرایی

zirakbash@Farsidn.Co.Ir

سید غلامرضا ابطحی

مدیر امور اداری

abtahi@Farsidn.Co.Ir

علی ضامن نجاتی

مدیر دفتر بهره وری و امور مشترکین

nejati@Farsidn.Co.Ir

غلامرضا مختاری

معاون مالی وپشتیبانی

mokhtari@Farsidn.Co.Ir

احمد مهدوی شیرازی

رئیس دفتر روابط عمومی ورسیدگی به شکایات

shaban@Farsidn.Co.Ir

فرزاد محمدی راد

مدیر دفتر حقوقی

mohammadirad@Farsidn.Co.Ir

مجتبی فیلی منفرد

مسئول امور ایثار گران و جانبازان

feilimonfared@Farsidn.Co.Ir

سیده فاطمه جعفری

مسئول دبیر خانه مرکزی و سایت شرکت

jafari@Farsidn.Co.Ir