صفحه اصلی معرفی شرکت آمار و عملکرد اخبار و رویداد اطلاعیه ها خدمات مشترکین ارتباط با ما نقشه سایت
معاونین و مدیران شرکت

نام ونام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی فارس

-

Info@Farsidn.Co.Ir

حامد نوروزی مدیر عامل Info@Farsidn.Co.Ir
علی دلیر معاون بهره برداری Delironc1@Farsidn.Co.Ir

جواد عربلو

معاون فنی و اجرایی وعضو هیئت مدیره

javad.arabloo3139@gmail.com

نعمت اله مرتضوی

عضو هیئت مدیره

Info@Farsidn.Co.Ir

جلیل جوکار

عضو هیئت مدیره

jalil.jokar.48@gmail.com

سیده مریم دبیری

معاون مالی و پشتیبانی

maryamdabiri86@gmail.com

محمد رسول قلی نیا

مدیر امور مالی

Info@Farsidn.Co.Ir

سید غلامرضا ابطحی

مدیر امور اداری

abtahi@Farsidn.Co.Ir

مریم نظری

مدیر دفتر بهره وری و امور مشترکین

Info@Farsidn.Co.Ir

--------

--------

Info@Farsidn.Co.Ir

احمد مهدوی شیرازی

رئیس دفتر روابط عمومی ورسیدگی به شکایات

shaban@Farsidn.Co.Ir

فرزاد محمدی راد

مدیر دفتر حقوقی

mohammadirad@Farsidn.Co.Ir

مجتبی فیلی منفرد

مسئول امور ایثار گران و جانبازان

feilimonfared@Farsidn.Co.Ir

--------

مسئول دبیر خانه مرکزی و سایت شرکت

Info@Farsidn.Co.Ir