سرپرست معاونت فنی و اجرایی منصوب شد...

با صدور حکمی از سوی حامد نوروزی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس ، مهندس حسین روستایی فارسی به سمت سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت منصوب گردید. ایشان پیش از این مدیریت امور اجرایی و ساختمان را بر عهده داشتند.


چاپ